Inwestycje w trakcie realizacji
  „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie” Informacje ogólne: Beneficjent projektu: Gmina Miasto Częstochowa Źródło finansowania: Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie” w ramach konkursu do Poddziałania  4.5.2 Niskoemisyjny transport  miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Północnego, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu…

Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie

poniedziałek, 17 czerwiec 2019 13:35
W dniu 06.06.2019 r. Gmina Miasto Częstochowa podpisała umowę o dofinansowanie na realizacje zadania pn. „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie” nr POIS.02.01.00 -00-0004/18-00. Zadanie finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska , w tym adaptacji do zmian klimatu, działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz  z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring…
    Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Informacje ogólne: Beneficjent projektu: Gmina Miasto Częstochowa. Źródło finansowania: Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy” w ramach konkursu do działania 4.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W dniu 30 listopada 2017 r. podpisano umowę  o dofinansowanie. Zgodnie z podpisaną umową  o dofinansowanie …
Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Informacje ogólne:W dniu 8 lutego 2017 r. w Warszawie, w Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Projekt dofinansowano z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IV Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego…
Strona 1 z 2

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024