Inwestycje zakończone
czwartek, 13 czerwiec 2013 13:02

Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów strefy aktywności gospodarczej w Częstochowie

Flaga-UElogo zporr3

„Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów strefy aktywności gospodarczej w Częstochowie”

Projekt został częściowo sfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Obraz040

29 czerwca 2005 roku Gmina Miasto Częstochowa podpisało Umowę na przebudowę ulicy Legionów na odcinku od ulicy Złotej do ulicy Hallera z Wykonawcą - Konsorcjum w składzie DROMET Sp. z o.o. i Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 24 czerwca 2005 r. Termin rozpoczęcia realizacji projektu został ustalony w umowie dofinansowania na 31 stycznia 2005r., a zakończenia na 30 listopada 2005 r.

W dniu 18 lipca 2006 roku został podpisany Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie Projektu pomiędzy Wojewodą Śląskim, Panem Tomaszem Pietrzykowskim a Gminą Miasto Częstochowa reprezentowaną przez Pana Tadeusza Wronę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pani Wandy Kukli.

W umowie wprowadzono następujące zmiany:

 • Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi na realizacje Projektu dofinansowanie w kwocie nie większej niż - 2.100.159,70 PLN – co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu.
 • Całkowita wartość Projektu wynosi – 3.941.258,30 PLN.
 • Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą – 2.800.212,96 PLN.
 • Beneficjent zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego o wartości – 700.053,26 PLN.
 • Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowane w ramach Projektu.

Okres realizacji Projektu ustala się na:

 1. Rozpoczęcie realizacji: 29 czerwca 2005 roku.
 2. Zakończenie rzeczowe realizacji: 31 października 2006 roku.
 3. Zakończenie finansowe realizacji: 20 listopada 2006 roku.

W dniu 12 kwietnia 2007 roku został podpisany Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie Projektu pomiędzy Wojewodą Śląskim, Panem Tomaszem Pietrzykowskim a Gminą Miasto Częstochowa reprezentowaną przez Pana Tadeusza Wronę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pani Wandy Kukli.

W umowie wprowadzono następujące zmiany:

 • Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi na realizacje Projektu dofinansowanie w kwocie nie większej niż - 2.100.159,70 PLN – co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu.
 • Całkowita wartość Projektu wynosi – 3.989.137,78 PLN.
 • Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą – 2.800.212,96 PLN.
 • Beneficjent zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego o wartości – 700.053,26 PLN.
 • Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowane w ramach Projektu.

Okres realizacji Projektu ustala się na:

 1. Rozpoczęcie realizacji: 29 czerwca 2005 roku.
 2. Zakończenie rzeczowe realizacji: 30 maja 2006 roku.
 3. Zakończenie finansowe realizacji: 20 czerwca 2006 roku.

Zadanie pn. Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Częstochowie w 75% sfinansowane zostało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Struktura finansowania:

 • 75% - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości – 2.100.159,70 zł
 • 25% - ze środków Miejskiego Zarządu Dróg, jednostki budżetowej Gminy Miasto Częstochowa - 700.053,26 zł

Celem projektu jest udrożnienie systemu komunikacyjnego, zwiększenie przepustowości układu drogowego, poprawa płynności jazdy i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres zadania obejmuje dobudowę drugiej jezdni ul. Legionów wraz z układem chodników oraz ścieżek rowerowych, a także oświetleniem i przebudową uzbrojenia podziemnego.

W trakcie realizacji przeprowadzony został również remont istniejącej jezdni ul. Legionów.

Inwestycja stanowi jeden z niezbędnych warunków dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu, podnosząc tym samym jakość życia mieszkańców, poprawiając stan środowiska naturalnego a przede wszystkim tworząc sprzyjające warunki dla rozwoju aktywności biznesowych, w tym zwłaszcza sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozwijającej się Strefie Aktywności Gospodarczej.

Na chwilę obecną w zakresie inwestycji w ramach umowy podstawowej wykonano:

 • Przebudowę istniejącej oraz budowę nowej jezdni o nawierzchni bitumicznej dla uzyskania przekroju 2 x 7,0 m. Konstrukcja jezdni dostosowana została do przeniesienia ruchu ciężkiego o kategorii KR5;
 • Odwodnienie obu jezdni kanałem deszczowym o łącznej długości 250 m (wraz z wpustami ulicznymi – 32 szt.);
 • Wykonano parkingi z kostki brukowej – 1055 m2 i zatoki autobusowe;
 • Zamontowano 25 szt. estetycznych latarni oświetleniowych wraz z oprawami;
 • Oznakowanie pionowe i poziome.

Projekt jest kontynuacją działań dla aktywizacji gospodarczej terenów restrukturyzowanej Huty Częstochowa. Oddziaływaniem projektu objęte są przede wszystkim tereny wzdłuż ul. Legionów, gdzie powstało wiele przedsiębiorstw charakteryzujących się wysoką dywersyfikacją wyrobów i dynamiką rozwoju.

Firmy takie jak TRW (przedsiębiorstwo z kapitałem zagranicznym produkujące i eksportujące pasy bezpieczeństwa do wielu marek samochodów), CF Gomma (przedsiębiorstwo z kapitałem zagranicznym produkujące i eksportujące podzespoły samochodowe), giełda towarowo – spożywcza „Heksa”, PMP Agencja Celna i wiele innych czynią ten teren atrakcyjnym dla rynku pracy.

W I kwartale 2006 roku przygotowana została dokumentacja laboratoryjna i projektowo - kosztowa (dla wykonania naprawy dróg przejmujących ruch objazdowy objętych kosztami i ekwalifikowanymi).

Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na powyższy zakres robót.

We wrześniu 2006 roku zakończono procedury przetargowe dla wyłonienia Wykonawcy robót na naprawę dróg objazdowych.

W dniu 3 października 2006 r. została podpisana umowa z częstochowską firmą DROMET sp. z o.o. na roboty budowlane polegające na remoncie dróg przejmujących ruch objazdowy, tj. ul. Olsztyńskiej na odcinku od ul. Żużlowej do ul. Rückemana.

Powyższe zadanie mieści się w kategorii „Koszty niekwalifikowane – Naprawa dróg przejmujących ruch objazdowy”, punk E4 wniosku aplikacyjnego. Stanowi integralną część projektu, niezbędną do wywiązania się w pełni z postanowień Umowy o dofinansowanie.

W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym przewidziane są kolejne inwestycje związane z Drogą Krajową nr 46 i budową następnego odcinka ul. Legionów.

Cel projektu był zgodny z założeniami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 oraz jego uzupełnieniem. Realizacja spowodowała usprawnienie połączenia centrum przemysłowo – handlowego, którego powstanie zakładane jest na terenach Huty Częstochowa z Drogą Krajową nr 1 oraz z pozostałymi częściami miasta.

 

Redaktor tekstu: Emilia Kowalczyk

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022