Inwestycje zakończone
czwartek, 13 czerwiec 2013 13:02

Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej

1234

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
– REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY.

BUDOWA ULICY WRAZ Z KANAŁEM DESZCZOWYM W UL. DOBRZYŃSKIEJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH RPO WSL 2007 - 2013

 

Informacje ogólne:

Dnia 8 sierpnia 2008 roku Miejski Zarząd Dróg zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej”. Oferty przetargowe należało złożyć w nieprzekraczalnym terminie nie później jednak niż do dnia 1 września 2008 roku do godziny 9.30 w Sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg. Złożono dwie oferty na wykonanie przedmiotowego zdania. Otwarcie kopert z ofertami nastąpiło dnia 1 września 2008 roku o godzinie 10.00. Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Umowa została zawarta w Częstochowie dnia 10 września 2008 roku pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg a Konsorcjum Dróg – Bud sp. z o.o., Dromet sp z o.o. oraz Mega Bruk. Termin rozpoczęcia robót ustalono na 25 września 2008 roku

 

Źródło finansowania:

Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. Dnia 21 maja 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego, podjął Uchwałę nr 1183/271/III/2009 o wyborze projektów do dofinansowania oraz przyjęciu listy rezerwowej projektów złożonych w ramach konkursu nr 07.01.02-070/09. Koszt całkowity inwestycji: 6 060 752 zł Kwota otrzymanego dofinansowania z UE: 4 058 359 zł Środki budżetu miasta: 2 002 392 zł

 

Stan przed realizacją projektu:

Ulica Dobrzyńska w stanie przedinwestycyjnym posiadała zdegradowaną jezdnię oraz liczne wyszczerbienia jej krawędzi. Brak uregulowanych ciągów dla pieszych powodował znaczne zagrożenie ich bezpieczeństwa, szczególnie w rejonie przychodni lekarskiej oraz punktów handlowych i gastronomicznych. Podobnie znaczny ruch pojazdów rowerowych ( z konieczności prowadzony po jezdni ) stanowił barierę dla płynnego ruchu pojazdów samochodowych nie zapewniając jednocześnie rowerzystom odpowiedniego bezpieczeństwa. Brak uporządkowanego odwodnienia powodował powstawanie na jezdni licznych zastoisk wody opadowej. Jednocześnie stwierdzono na podstawie pomiarów ruchu przeprowadzonych kompleksowo w 2005 roku na terenie miasta Częstochowa znaczne natężenie ruchu kołowego kształtujące się na poziomie ok. 333 pojazdów umownych na godzinę, które znacznie wzrastało w sytuacjach awaryjnych i robotach utrzymaniowych na drodze krajowej nr 46.

 

Przedmiot projektu:

Inwestycja została zrealizowana. Przebudowano ulicę Dobrzyńską oraz wybudowano kanał deszczowy. Przedmiotowa ulica to element układu komunikacyjnego miasta, która stanowi infrastrukturę uzupełniającą sieć drogową województwa śląskiego. W ramach projektu przebudowano nawierzchnię jezdni, wybudowano kanalizację deszczową oraz wybudowano ciągi pieszo – rowerowe. Realizacja zadania odpowiada potrzebom społeczeństwa i całego otoczenia. Ulica Dobrzyńska łączy się z kluczową siecią dróg województwa tj. od północy łączy się z drogą wojewódzką nr 494, od południa za pośrednictwem ul. Lwowskiej i Tatrzańskiej z DK – 46. Ulica posiada jedną dwukierunkową jezdnię wraz z wydzieloną chodnikami strefą pieszą.

 

Stan po realizacji inwestycji:

W ramach zrealizowanego zdania osiągnięto następujące wskaźniki produktu m.in.:

 • długość przebudowanych dróg powiatowych – 1,45 km
 • liczba przebudowanych skrzyżowań – 7
 • długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 0,12 km
 • długość wybudowanych ciągów pieszo – rowerowych – 2,37 km

oraz wykonano:

 • wymianę warstw konstrukcyjnych i nawierzchni na całym projektowanym odcinku o szerokości jezdni 7,0 m na powierzchni 10 660 m2
 • budowa opaski przyjezdniowej oraz ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych o długości 2,37 km, powierzchni 9208 m2
 • budowa 153 zjazdów indywidualnych
 • budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych
 • jezdnia została ograniczona krawężnikami
 • wykonano ciąg pieszo – rowerowy z kostki betonowej czerwonej 8 cm
 • odwodnienie
 • przebudowa urządzeń elektroenergetycznych

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.region-silesia.pl

Data aktualizacji: 12.10.2009

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2021