Wydrukuj tę stronę
środa, 20 styczeń 2016 12:05

Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej

zestaw logotypów

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY

„ Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej”

GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH RPO WSL 2007 - 2013

 

Informacje ogólne:

Umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania została zawarta w dniu 15.10.2014 r. pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg i Transportu w Częstochowie a Wykonawcą Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym „DOMAX”, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów.

 

Źródła finansowania:

Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek na dofinansowanie projektu pn. „ Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu dla poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, działania 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, priorytetu VII - Transport w ramach naboru ogłoszonego w czerwcu 2015 r. W dniu 14.01.2016 podpisano umowę o dofinansowanie. Zgodnie z podpisaną umową:

  • całkowita wartość projektu wynosi – 8 295 583,53 zł,
  • kwota dofinansowania wynosi – 3 953 462,57 zł.

 

Przedmiot projektu:

Inwestycja będąca przedmiotem projektu obejmowała budowę nowego odcinka drogi powiatowej (Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie) o długości 556 m wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Sobieskiego i budową sygnalizacji świetlnej. Z uwagi na stworzenie wysokiej jakości infrastruktury drogowej zostały przebudowane wszystkie urządzenia infrastruktury podziemnej kolidujące z inwestycją oraz wybudowane nowe elementy. Prace prowadzono w następujących branżach: oświetlenie, odwodnienie, zieleń, teletechnika, wodociąg, gazociąg, elektroenergetyka. Ponadto powstały: chodniki, ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy, zatoki autobusowe, miejsca postojowe, przebudowano część nawierzchni na skrzyżowaniach. Nowo wybudowany odcinek Alei Bohaterów Monte Cassino stanowi infrastrukturę uzupełniającą kluczową sieć drogową
w województwie, znacznie usprawnia dojazd do południowych rejonów miasta, na terenie których zlokalizowanych jest wiele trenów inwestycyjnych i podmiotów gospodarczych. Dzięki inwestycji nastąpiło również doskonałe skomunikowanie węzłów przesiadkowych na terenie miasta, wyeliminowano korki uliczne oraz zwiększono bezpieczeństwo.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie:
www.rpo.slaskie.pl