Inwestycje zakończone
wtorek, 13 wrzesień 2016 08:21

Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie

FUNDUSZE-NAGLOWEK-2

MODERNIZACJA CZĘŚCI SIECI OŚWIETLENIOWEJ W CZĘSTOCHOWIE

Informacje ogólne:

Beneficjent projektu: Gmina Miasto Częstochowa

Źródło finansowania:

Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie” w ramach konkursu do Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Północnego, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W dniu 21 lipca 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Zgodnie z umową o dofinansowanie planowany całkowity koszt inwestycji to 1 231 980,00 zł, uzyskane dofinansowanie to 1 020 000,00 zł.
Całkowity koszt realizacji inwestycji po zakończeniu robót wynosi 838 866,32 zł w tym kwota dofinansowania 679 580,37 zł 

Przedmiot projektu:

Projekt polega na wymianie istniejących opraw oświetleniowych części sieci oświetleniowej w Częstochowie na oprawy energooszczędne celem uzyskania oszczędności energii elektrycznej. W ramach projektu zmodernizowanych zostanie 695 punktów oświetleniowych. W wyniku realizacji projektu zakłada się uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, co bezpośrednio przełoży się na spadek emisji gazów cieplarnianych. Projekt poprzez spełnianie celów będzie w perspektywie długoterminowej wywierał pozytywne oddziaływanie na środowisko. Poprzez efektywne doświetlenie ulic wzrośnie bezpieczeństwo mieszkańców. Wymiana opraw na efektywne systemy LED zapewni mniejszą energochłonność oświetlenia oraz poprawi estetykę ulic.

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024