Inwestycje zakończone
czwartek, 27 kwiecień 2017 11:42

Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie

grabówka

 

Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie

Informacje ogólne:

W dniu 20 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Projekt jest współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 – Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektu: 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Beneficjent projektu: Gmina Miasto Częstochowa
Jednostka realizująca projekt: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie

Przedmiot projektu:

  Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji deszczowej (główny kolektor o dł ok. 1238 m) z systemem oczyszczania wód wraz z budową zbiornika odparowująco-infiltracyjnego (z nasadzeniami i drogą techniczną do zbiornika), umożliwiającego czasową retencje wód opadowych i roztopowych. W ramach kosztów niekwalifikowanych wybudowana zostanie droga publiczna z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym.
  Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych w dzielnicy Grabówka w Częstochowie, a co z tym idzie zapobieganie zalewaniu okolicznych terenów. Tym samym inwestycja ma na celu wzmocnienie odporności miasta Częstochowy na zagrożenie związane z zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom. Inwestycja pozwoli również na zwiększenie ilości retencjonowanej wody przy wykorzystaniu metod naturalnych i obniżenie ryzyka powodziowego.
  Na całość kosztów związanych z realizacją projektu składają się poza pracami budowlanymi, nadzór inwestorski (Inżynier Kontraktu), promocja projektu, wykupy gruntów.
  Zgodnie z umową o dofinansowanie planowany całkowity koszt inwestycji to 24 551 328,15 zł uzyskane dofinansowanie to 13 535 450,11 zł.

W wyniku podpisania aneksów do umowy o dofinansowanie uległa zmianie całkowita wartość inwestycji - 20 274 039,82 zł, w tym kwota dofinansowania - 11 808 273,03 zł.

Zwiększył się także zakres realizowanej inwestycji o budowę odwodniania dla ul. Pawiej,
ul. Odrodzenia, ul. św. Pawła, ul. Irysowej oraz sięgaczy w ul. Dawnej w wyniku czego planowane jest wybudowanie około 2430 metrów kanalizacji deszczowej oraz przebudowa około 180 metrów istniejącej kanalizacji deszczowej.

 

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024