Inwestycje zakończone
poniedziałek, 30 październik 2017 11:57

Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie

logo kiedrzy

Informacje ogólne:

W dniu 28 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Projekt jest współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 – Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska,

Typ projektu: 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. Beneficjent projektu: Gmina Miasto Częstochowa Jednostka realizująca projekt: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie.

W dniu 27 sierpnia 2018 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie wprowadzający nowe zadania uznane za koszt kwalifikowany oraz uwzględniający kwoty poprzetargowe robót budowlanych.

W dniu 06 czerwca 2019 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie.

 W dniu 30.12.2019 r. podpisano Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie.

Przedmiot projektu:

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych w dzielnicy Kiedrzyn, a co za tym idzie zapobieganie zalewaniu okolicznych terenów. Inwestycja ma na celu wzmocnienie odporności miasta Częstochowy na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie ilości retencjonowanej wody przy wykorzystaniu metod naturalnych obniżenia ryzyka powodziowego.
Inwestycja obejmuje budowę rurowego kolektora deszczowego, otwartego kolektora deszczowego – rowu, zbiornika retencyjnego chłonno – odparowującego i drogi technologicznej.

Wartość całkowita wg podpisanej umowy o dofinansowanie i aneksów: 13 552 537,56 zł
Koszty kwalifikowane: 13 015 365,99 zł
Koszty niekwalifikowane: 537 171,57 zł
Dofinansowanie: 11 063 061,09 zł

 

 

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024