Wydrukuj tę stronę
piątek, 24 styczeń 2014 12:20

Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie

1234

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
– REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY.

PRZEBUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W ISTNIEJĄCYCH PASACH DROGOWYCH ULICY JAGIELLOŃSKIEJ I ALEI BOHATERÓW MONTE CASSINO W CZĘSTOCHOWIE

 GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH RPO WSL 2007 - 2013

 

Informacje ogólne:

Umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania została zawarta w dniu 03 października 2013 r. pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg i Transportu w Częstochowie a Wykonawcą Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowe „Domax” reprezentowanym: Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 42-283 Boronów.

 

Źródło finansowania:

Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie” w ramach konkursu do poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne, działania 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna, priorytetu III - Turystyka. Pierwotnie projekt został umieszczony na liście rezerwowej. W dniu 22.10.2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru do dofinansowania z listy rezerwowej projektu. W dniu 13 stycznia 2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie. 24 marca 2014 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie, w którym ujęto rzeczywistą wartość inwestycji zgodną z podpisanymi umowami z Wykonawcami. Dofinansowanie obejmie 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Zgodnie z podpisanym aneksem:

  • całkowita wartość projektu wynosi 1 727 480,74 zł,
  • całkowite koszty kwalifikowane wynoszą 1 658 944,43 zł,
  • kwota dofinansowania wynosi 1 410 102,76 zł.

 

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejących ciągów pieszych zlokalizowanych w ciągu ulic: Bohaterów Monte Cassino i Jagiellońskiej w Częstochowie wraz z budową ścieżek rowerowych na odcinku 2 466 m, mających na celu stworzenie infrastruktury aktywnych form turystyki. Z istniejących ciągów pieszych zostaną zbudowane ścieżki umożliwiające bezpieczne przemieszczanie się rowerów takich jak : nordic walking, jazdę na wrotkach, a przede wszystkim turystykę pieszą, która w mieście i regionie jest równie popularna jak rowerowa. Przebieg trasy poszczególnych odcinków projektowanych ciągów pieszo-rowerowych oraz i ich geometria zostały dostosowane do przebiegu istniejącego ciągu pieszego.

 

Inwestycja w trakcie realizacji.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl