Inwestycje zakończone
poniedziałek, 16 czerwiec 2014 15:55

Budowa ulicy Tatrzańskiej w Częstochowie

1234

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
– REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY.

BUDOWA ULICY TATRZAŃSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE

 GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH RPO WSL 2007 - 2013

 

Informacje ogólne:

Umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania została zawarta w dniu 06 stycznia 2010 r. pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg i Transportu w Częstochowie a Wykonawcą ADAC-LEWAR s.c. Tomasz Księżarek i Dariusz Żołnierczyk, ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 31 maja 2011 r.

 

Źródło finansowania:

Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Budowa ulicy Tatrzańskiej w Częstochowie” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu do poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, działania 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, priorytetu VII - Transport. Pierwotnie projekt został umieszczony na liście rezerwowej. W dniu 08.04.2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru do dofinansowania z listy rezerwowej projektu. Dnia 06.06.2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Dofinansowanie obejmie 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

  • całkowita wartość projektu wynosi zgodnie z zwartą umową o dofinansowanie 5 213 444,22 zł,
  • całkowite koszty kwalifikowane wynoszą 4 628 757,57 zł,
  • kwota dofinansowania wynosi 3 934 443,93 zł.

 

Przedmiot projektu:

Ulica Tatrzańska to element układu komunikacyjnego miasta, stanowiący infrastrukturę uzupełniającą kluczową sieć drogową Subregionu Północnego i województwa śląskiego. Inwestycja obejmowała budowę ulicy Tatrzańskiej na odcinku od ulicy Warowej do ulicy Wielkoborskiej. Przedmiotem projektu była przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni dla poprawy jej parametrów eksploatacyjnych, przebudowa skrzyżowań, budowa ciągów pieszych, budowa zjazdów indywidualnych, budowa odwodnienia oraz wymiana i uzupełnienie elementów oświetlenia ulicznego.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2021