Inwestycje zakończone
wtorek, 24 czerwiec 2014 08:26

Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości - Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej

1234

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
– REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY.

ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ZWYKŁEGO ULIC: MŁODOŚCI - LUDOWA
W CZĘSTOCHOWIE NA SKRZYŻOWANIE SKANALIZOWANE TYPU RONDO
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODWODNIENIA, OŚWIETLENIA
I KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH RPO WSL 2007 – 2013

 

Informacje ogólne:

Umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania została zawarta w dniu 30.06.2014 r pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg i Transportu w Częstochowie a Wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Spółka z.o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

 

Źródła finansowania:

Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek na dofinansowanie projektu pn. „ Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości – Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu do poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej, działania 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, priorytetu VII - Transport.

W dniu 13 czerwca 2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Dnia 4 września został podpisany Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie. Dofinansowanie obejmuje 85 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Zgodnie z podpisanym aneksem nr 1:

  • całkowita wartość projektu wynosi – 2 491 220,90 zł,
  • całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi – 2 350 810,45 zł,
  • kwota dofinansowania wynosi – 1 998 188,88 zł.

 

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości –Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego oraz zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu i jego najbliższym otoczeniu. Nastąpi wzmocnienie istniejącej konstrukcji, która obecnie posiada silne zniekształcenia w postaci pęknięć i wgnieceń podłużnych. Inwestycja obejmuję przebudowę odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury podziemnej. W zakres projektu wchodzi organizacja ruchu.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2021