Inwestycje zakończone
poniedziałek, 07 lipiec 2014 13:03

Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnna i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908

1234

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
– REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY.

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY
Z ULICAMI: GOŚCINNA I LEŚNA NA SKRZYŻOWANIE MAŁE RONDO
W CZĘSTOCHOWIE W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908

 GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH RPO WSL 2007 - 2013

 

Źródło finansowania:

Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnna i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908” w ramach konkursu do poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych, działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowych, priorytetu VII Transport.

W dniu 26 czerwca 2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Dofinansowanie obejmuje 85 % kosztów kwalifikowanych projektu.

  • całkowita wartość projektu wynosi zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie 2 975 190,70 zł;
  • kwota dofinansowania wynosi 2 434 801,60 zł.

 

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącego skrzyżowania zwykłego ulicy Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną oraz drogą dojazdową do parkingów przy Szkole Podstawowej nr 52 na małe rondo. Zakres inwestycji obejmuje m.in. przebudowę dwóch zatok autobusowych, przejść dla pieszych, budowę chodników w rejonie ronda, ciągu pieszo-rowerowego i przejść dla pieszych. W związku z przebudową części drogowej przebudowane zostaną w niezbędnym zakresie urządzenia elektroenergetyczne, telekomunikacyjne. Projekt uwzględnia również przebudowę i wykonanie oświetlenia odwodnienia. W ramach inwestycji nastąpi usunięcie kolidującej zieleni oraz nasadzenia nową roślinnością.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2021