Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

 

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny
W związku z wejściem w życie od dnia 15.02.2018r. Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy  z dnia 12 stycznia 2018r. „w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy”, w przypadku  występowania z wnioskiem  o wydanie zezwolenia  na wykorzystanie drogi w sposób szczególny  (wydarzenia sportowe, kulturalne itp.) należy : 

 1. Złożyć pisemnie do Biura Inżyniera Ruchu  Urzędu Miasta Częstochowy wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi (placu, alei)  w sposób szczególny, który powinien zawierać :
  • imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy
  • rodzaj i nazwę imprezy
  • informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończeniu imprezy
  • informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy
  • wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy  na terenie poszczególnych województw
  • podpis organizatora lub jego przedstawiciela
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  • Szczegółowy Regulamin Imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ,
  • Wykaz Osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia, potwierdzony ich podpisem ,
  • Program Imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw
  • Plan Zabezpieczenia miejsca lub trasy, określony w art. 65 a ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.), uzgodniony z właściwym dysponentem jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (art.32 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. z 2013r., poz.757 z późn. zm.) 
   – w Częstochowie jest to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Stacja Pogotowia Ratunkowego  ul.Kilińskiego 10.
  • Zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw
  • Pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.
 3. Opłaty :
  • 48 zł - za wydanie zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej) na podstawie przepisów o ruchu drogowym zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635, ze zm.)
  • 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 )
  • Wpłat można dokonywać  na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 40 1030 1104  0000 0000 9325 1000).
 4. Termin i sposób załatwienia :
  • wniosek powinien być złożony co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy ,
  • zezwolenie lub odmowę zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej) wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy .
 5. Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1260)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)
 6. Tryb odwoławczy:
  • od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Urzędu Miasta Częstochowy,
  • odwołanie  nie podlega opłacie skarbowej
 7. Wniosek wraz z załącznikami złożyć można:
  • w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy - pok.3
  • lub przesłać listownie  na adres: Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Inżyniera Ruchu, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 34 3 707 100 i  bezpośrednio  w Biurze Inżyniera Ruchu  Urzędu Miasta Częstochowy

 

 

 

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024