Zgłoszenie przyłącza kanalizacji deszczowej do odbioru

W przypadku zgłaszania wykonanego przyłącza kanalizacji deszczowej do odbioru końcowego należy:

 1. Złożyć pisemnie do Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie zgłoszenie wykonanego przyłącza kanalizacji deszczowej do odbioru końcowego, który powinien zawierać:
  • dane osobowe, adres korespondencyjny oraz telefon kontaktowy wykonawcy przyłącza kanalizacji deszczowej
  • adres nieruchomości, z terenu dla której wykonywane było przyłącze
  • nazwę ulicy, nr działki, obręb
  • opis przeznaczenia nieruchomości np: budynek mieszkalny, budynek mieszkalny z częścią usługową, obsługa prowadzonej działalności gospodarczej, działka rekreacyjna itp.
  • podpis wykonawcy
 2. Do wniosku należy dołaczyć:
  • oświadczenie wykonawcy (dostępny do pobrania w załączeniu zgłoszenia)
  • protokół z przeglądu technicznego wykonanego przyłącza na otwartym wykopie podpisany przez Inspektora Nadzoru MZDiT
  • protokół z odbioru odtworzenia nawierzchni pasa drogowego
  • inwentaryzację powykonawczą wykonanego przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z zewnętrzną instalacją deszczową
  • szkic geodezyjny powykonawczy przyłącza i instalacji;
  • ankietę – załącznik nr 1 do umowy dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska oraz umowy na odprowadzanie wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (dotyczy tylko nieruchomości zabudowanych obiektami o funkcji innej niż mieszkalne jednorodzinne).
 3. Opłaty:
  • wniosek nie podlega opłacie skarbowej
 4. Termin i sposób załatwienia:
  • rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, po uprzednim umówieniu i dokonaniu wizji w terenie przez MZDiT celem potwierdzenia zgodności wykonania z projektem budowlanym
  • w czasie przeglądu technicznego należy przedłożyć do wglądu projekt budowlany przyłącza kanalizacji deszczowej uzgodniony w MZDiT w Częstochowie
  • przeglądu technicznego w terenie dokonuje się w obecności wykonawcy i inwestora (ew. pełnomocnika)
  • udokumentowanie odbioru końcowego następuje przez podpisanie protokołu w terenie
 5. Tryb odwoławczy:
  • w sprawie nie przysługuje stronie odwołanie
 6. Wniosek wraz z załącznikami złożyć można:
  • w Kancelarii MZDiT w Częstochowie
  • listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, ul. Legionów 52, 42-202Częstochowa

Więcej informacji można uzyskać  pod numerem tel. 34 366 43 05 wew. 139

ZAŁĄCZNIKI:

docWNIOSEK

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024