Inwestycje w trakcie realizacji
środa, 01 marzec 2017 14:03

Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie

logotypy

Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie

Informacje ogólne:

W dniu 8 lutego 2017 r. w Warszawie, w Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Projekt dofinansowano z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IV Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Beneficjent projektu: Gmina Miasto Częstochowa

Jednostka realizująca projekt: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie

Przedmiot projektu:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa DK-46 (droga krajowa poza siecią TEN-T) na odcinku o długości ok. 5,46 km od zachodniej granicy miasta do skrzyżowania z ul. Jadwigi i Św. Barbary oraz budowa nowej drogi tzw. obejścia ul. Św. Barbary na długości ok. 1,73 km do włączenia w ul. Pułaskiego wraz z przebudową głównych skrzyżowań, przebudową 3 istniejących obiektów mostowych z zapewnieniem standardu nośności 115kN/oś. Przebudowa i budowa infrastruktury naziemnej i podziemnej w niezbędnym zakresie. Ponadto projekt obejmuje: budowę ścieżek rowerowych, chodników, elementów ITS, BRD. Cel projektu to stworzenie wysokoprzepustowego, bezpiecznego połączenia drogowego miasta z autostradą A1 (sieć TEN-T), zmniejszenie uciążliwości związanych z nadmiernym ruchem drogowym, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na całość kosztów związanych z realizacją projektu składają się poza pracami projektowymi i budowlanymi, nadzór inwestorski (Inżynier Kontraktu), promocja projektu, wykupy gruntów. Zgodnie z umową o dofinansowanie planowany całkowity koszt inwestycji to 120 194 415,86 zł, uzyskane dofinansowanie to 96 697 572,99 zł.

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024