Inwestycje w trakcie realizacji
środa, 23 wrzesień 2020 14:44

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie

logawezly

 

„Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie”

Informacje ogólne:

Beneficjent projektu: Gmina Miasto Częstochowa

Źródło finansowania:

Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie” w ramach konkursu do Poddziałania  4.5.2 Niskoemisyjny transport  miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Północnego, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W dniu 16.09.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Zgodnie z umową o dofinansowanie planowany całkowity koszt inwestycji to 794 548,88 zł, uzyskane dofinansowanie to 650 000,00 zł.

Przedmiot projektu:

Projekt polega na wymianie istniejących opraw oświetleniowych części sieci oświetleniowej w Częstochowie na oprawy energooszczędne celem uzyskania oszczędności energii elektrycznej. W ramach projektu zmodernizowanych zostanie 549 punktów oświetleniowych. W wyniku realizacji projektu zakłada się uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, co bezpośrednio przełoży się na spadek emisji gazów cieplarnianych. Projekt poprzez spełnianie celów będzie w perspektywie długoterminowej wywierał pozytywne oddziaływanie na środowisko. Poprzez efektywne doświetlenie ulic wzrośnie bezpieczeństwo mieszkańców. Wymiana opraw na efektywne systemy LED zapewni mniejszą energochłonność oświetlenia oraz poprawi estetykę ulic.

 

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024