Inwestycje zakończone
czwartek, 13 czerwiec 2013 11:48

Usprawnienie przejazdu w południowym korytarzu tranzytowym w Częstochowie

Flaga-UEspo-transport

„Usprawnienie przejazdu w południowym korytarzu tranzytowym w Częstochowie”

Projekt został częściowo sfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

jagiellonska

 

Jak się to wszystko zaczęło

W maju 2004 r. Gmina Miasto Częstochowa przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, składając wniosek o dofinansowanie projektu pn.„Usprawnienie przejazdu w południowym korytarzu tranzytowym w Częstochowie”

 

Sukces

14 lipca 2005 roku Prezydent Miasta Częstochowy Tadeusz Wrona w imieniu Gminy Miasto Częstochowa podpisał z przedstawicielem Ministerstwa Infrastruktury umowę o dofinansowanie projektu. Tym samym budowa wiaduktu jako bardzo pożądana i największa od 20 lat inwestycja komunikacyjna w mieście weszła w ostatni etap przygotowań do realizacji. Przedsięwzięcie to miało ogromne znaczenie dla ruchu miejskiego oraz tranzytowego, ułatwiając przejazd w ciągu drogi krajowej 43 Kielce – Opole. Jednostką realizującą Projekt został Miejski Zarząd Dróg. Nad prawidłowym przebiegiem inwestycji czuwał Zespół Inżyniera Kontraktu. Wykonawcą robót było Konsorcjum w składzie Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S A z Płocka i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o. z Zawiercia.

 

Dofinansowanie

Projekt został częściowo dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całej inwestycji wyniosła: 40 838 027,91 zł. Kwota dofinansowania z EFRR: 26 161 509,48 zł. Wkład własny gminy : 8 720 503,18 zł Na realizację pozostałych zadań, stanowiących remont odcinków drogowych wokół inwestycji, gmina przeznaczyła kwotę 5 956 015,25 zł, w tym 4 000 000 zł ze środków finansowych udostępnionych przez firmę Macro Cash and Carry S.A

 

Inwestycja

Na całość inwestycji złożyły się:

  • budowa dwóch estakad ciągu jezdni ul. Jagiellońskiej, każda o długości 165 m, nad linią kolejową, bocznicą i jezdniami lokalnymi
  • budowa węzła drogowego po stronie wschodniej
  • budowa węzła drogowego po stronie zachodniej dla połączenia z ulicą Dojazdową i południową częścią ulicy Bór
  • oświetlenie jezdni i estakad
  • odwodnienie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych
  • przekładki i zabezpieczenia istniejącego już wcześniej uzbrojenia podziemnego.

Mamy wiadukt

Roboty budowlane przy realizacji zadania zakończono w grudniu 2006 roku.Inwestycja poprawiła obsługę komunikacyjną terenów przyległych dzięki likwidacji kolizyjnego, jednopoziomowego skrzyżowania z linią kolejową, której zapory wstrzymywały ruch około 40 razy na dobę. Poprawa płynności ruchu oraz skrócenie czasu przejazdu na odcinku skrzyżowania z linią kolejową umożliwiła skierowanie części ruchu lokalnego i tranzytowego z terenu śródmieścia w rejon ulicy Jagiellońskiej, zagospodarowany głównie obiektami handlowymi, usługowymi i przemysłowymi. Przepustowość węzła drogowego ulic: Jagiellońskiej, Bór i Dojazdowej zwiększyła się o 100%. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności terenów w obszarze jej oddziaływania, co w rezultacie zaowocowało powstaniem nowych firm i nowych miejsc pracy.

 

Redaktor tekstu: Emilia Kowalczyk

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022