Projekty organizacji ruchu

W przypadku występowania z wnioskiem o opinię projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym i docelowej organizacji ruchu należy:

 1. Złożyć pisemnie do Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie wniosek o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu, który powinien zawierać:
  • dane osobowe lub dane firmy wraz z danymi kontaktowymi
  • opis wykonywanych w pasie drogowym robót: miejsce robót, terminy
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  • projekt organizacji ruchu w czasie wykonywania robót lub docelowej organizacji ruchu - w dwóch egzemplarzach wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych  dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z późn. zm.).
  • kopię decyzji/uzgodnienia lokalizacyjnego, uzgodnienie projektu budowlanego, (jeżeli istnieje konieczność uzyskania któregoś z ww. dokumentów). W przypadku braku któregoś z wymaganych dokumentów wniosek dot. zaopiniowania projektu zastępczej organizacji ruchu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 3. Opłaty:
  • wniosek nie podlega opłacie skarbowej
 4. Termin i sposób załatwienia:
  • rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów (kompletnego wniosku). W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub kompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
  • załatwienie sprawy następuje przez wydanie opinii do projektu organizacji ruchu
 5. Podstawa prawna:
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 784).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, ze zm.).
 6. Tryb odwoławczy:
  • w sprawie nie przysługuje stronie odwołanie
 7. Wniosek o opinię wraz z załącznikami złożyć można:
  • w Kancelarii MZDiT w Częstochowie  w godzinach urzędowania tj.
  • poniedziałek: od 7:30 do 15:30
  • wtorek: od 7:30 do 16:00
  • środa: od 7:30 do 15:30
  • czwartek: od 7:30 do 15:30
  • piątek: od 7:30 do 15:00
  • listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa
  • Więcej informacji można uzyskać  pod numerem tel. 34 366 43 05

W przypadku występowania z wnioskiem o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym i docelowej organizacji ruchu należy:

 1. Złożyć pisemnie do Prezydenta Miasta Częstochowy, wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu, który powinien zawierać:
  • dane osobowe lub dane firmy wraz z danymi kontaktowymi
  • opis wykonywanych w pasie drogowym robót: miejsce robót, terminy
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  • projekt organizacji ruchu w czasie wykonywania robót lub docelowej organizacji ruchu - w trzech egzemplarzach
  • opinię Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie
  • w przypadku dróg kategorii powiatowej, wojewódzkiej i krajowej do projektu organizacji ruchu należy dołączyć opinię Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie
  • projekt w wersji elektronicznej w formacie pdf/jpg, dołączony do dokumentacji na nośniku pamięci.
 3. Opłaty:
  • wniosek nie podlega opłacie skarbowej
 4. Termin i sposób załatwienia:
  • rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów
  • uzgodnienie dokumentacji następuje przez zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
 5. Podstawa prawna:
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 784).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, ze zm.).
 6. Tryb odwoławczy:
  • w sprawie nie przysługuje stronie odwołanie
 7. Wniosek wraz z załącznikami złożyć można:
  • w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy - pok.nr 3 w godzinach urzędowania
  • listownie na adres: Prezydent Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
 8. Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu należy zawiadomić Prezydenta Miasta Częstochowy o zamiarze jej wprowadzenia celem dokonania odbioru oznakowania.

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024