Zajęcie pasa drogowego - urządzenie

W przypadku występowania z wnioskiem o wydanie zezwolenia w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy

 1. Złożyć pisemnie do Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, który powinien zawierać:
  • imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę inwestora
  • lokalizację zajęcia pasa drogowego
  • cel zajęcia pasa drogowego
  • wymiary urządzenia pozostawianego w pasie drogowym
  • planowany okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym
  • dane właściciela ( inwestora ) pozostawianego urządzenia w pasie drogowym
  • podpis inwestora lub pełnomocnika
 2. Do wniosku należy dołączyć *:
  • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 oraz profil podłużny we fragmencie dotyczącym zajmowanego pasa drogowego
  • decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie ( na podstawie art. 29 Prawa budowlanego ) zamiaru wykonania robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia go przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej
  • decyzję lokalizacyjną wydaną przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
  • pełnomocnictwo wydane zgodnie z art. 33 Kpa ( jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik ) wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na konto Urzędu Miasta Częstochowy w Banku Handlowym w Warszawie S.A. konto nr 12103019867261000000029020

   * Ilość załączników różna w zależności od rodzaju oraz charakteru wykonywanych prac
 3. Opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego - stawka roczna:
  • jezdnia z wyjątkiem obiektów mostowych:
   • 50,00 zł - drogi krajowe
   • 50,00 zł - drogi wojewódzkie
   • 50,00 zł - drogi powiatowe
   • 50,00 zł - drogi gminne
  • w pasie drogowym na obiektach inżynierskich:
   • 200,00 zł - drogi krajowe
   • 200,00 zł - drogi wojewódzkie
   • 200,00 zł - drogi powiatowe
   • 200,00 zł - drogi gminne
  • niezależnie od obszaru w odniesieniu do urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej:
   • 20,00 zł - drogi krajowe
   • 20,00 zł - drogi wojewódzkie
   • 20,00 zł - drogi powiatowe
   • 20,00 zł - drogi gminne
 4. Opłaty pozostałe:
  • 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)
   Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy: Banku Handlowym w Warszawie S.A. konto nr 12103019867261000000029020
 5. Termin i sposób załatwienia:
  • wniosek powinien być złożony co najmniej 30 dni przed planowanym terminem zajęcia pasa drogowego
 6. Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2020 poz. 470)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U.z 2016 poz. 1264)
  • Uchwała Rady Miasta Częstochowy nr 109/IX/2011 z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 182 z dnia 19 sierpnia 2011 r. – poz. 3414) zmieniona Uchwałą Rady Miasta Częstochowy nr 482//XXVI/2012 z dnia 26 września 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 16 listopada 2012 r. – poz. 4841) zmieniona Uchwałą Rady Miasta Częstochowy nr 394.XXX.2016 z dnia 27 października 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 07 listopada 2016 r. – poz. 5563)oraz zmienionej Uchwałą Rady Miasta Częstochowy nr 354.XXVII.2020 z dnia 26 marca 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. – poz. 2934)
  • Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2020 poz. 256)
 7. Tryb odwoławczy:
  • od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie
  • odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
 8. Wniosek wraz z załącznikami złożyć można:
  • odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
  • listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa

Więcej informacji można uzyskać  pod numerem tel. 34 366 43 05 wew.126 lub wew.127,128

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

docWNIOSEK

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024