Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków

W przypadku występowania z wnioskiem o zezwolenie na korzystanie z przystanków należy:

 1. Złożyć pisemnie do Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie wniosek o wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, który powinien zawierać:
  • dane wnioskodawcy wraz z danymi kontaktowymi
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej
  • kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON)
  • kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
  • rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów na terenie Częstochowy
  • wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i lokalizacji.
 3. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami
 4. Szczegółowe zasady korzystania z przystanków określa Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 188/XIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 października 2011 r. „Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Częstochowa”
 5. Wniosek wraz z załącznikami złożyć można:
  • w Kancelarii MZDiT w Częstochowie
  • listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa
 6. Wniosek o wydanie zgody na korzystanie z przystanków zostanie rozpatrzony w terminie do 30 dni od dnia wpływu do kancelarii MZDiT wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do wydania zezwolenia.

Więcej informacji można uzyskać  pod numerem tel. 34 366 43 05 wew.  249

 

ZAŁĄCZNIKI:

docWNIOSEK 

xlsWYKAZ PRZYSTANKÓW

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024