Zjazdy indywidualne i publiczne

W przypadku występowania z wnioskiem o lokalizację lub przebudowę zjazdu indywidualnego, publicznego należy:

 1. Złożyć pisemnie do Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację lub przebudowę zjazdu, który powinien zawierać:
  • dane osobowe, adres korespondencyjny oraz telefon kontaktowy właściciela/li lub użytkownika/ów nieruchomości, którą ma obsługiwać projektowany zjazd
  • nazwę ulicy, nr działki, obręb
  • określenie czasu lokalizacji zjazdu w pasie drogowym
  • opis przeznaczenia zjazdu np. budynek mieszkalny, budynek mieszkalny z częścią usługową, obsługa prowadzonej działalności gospodarczej, działka rekreacyjna itp.
  • podpis właściciela/li lub użytkownika/ów nieruchomości
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  • aktualne mapy do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000 (mapa zasadnicza z nakładką ewidencyjną) – 2 sztuki, na mapach należy zaznaczyć kolorem czerwonym planowaną lokalizację zjazdu oraz opisać rodzaj zjazdu (indywidualny lub publiczny), zaparafować mapy
  • kserokopię decyzji o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku zmiany zagospodarowania działki wypis z rejestru gruntów
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, którą ma obsługiwać zjazd
  • w przypadku załatwiania spraw prze pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
  • oryginał uiszczenia opłaty skarbowej
 3. Opłaty:
   • 82 zł - za wydanie decyzji zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635, ze zm.)
   • 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635, ze zm.)
   • 5 zł - za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (w przypadku złożenia odpisu/wypisu/ lub kopii pełnomocnictwa należy okazać jego oryginał celem poświadczenia za zgodność) zgodnie z częścią II załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635, ze zm.)
   • Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy: Bank Śląski S.A. 49 1050 1142 1000 0022 8000 2367
  Zjazdy przeznaczone wyłącznie do obsługi celów mieszkaniowych nie podlegają opłacie skarbowej.
 4. Zjazd publiczny - określony przez zarządcę drogi jako zjazd, co najmniej do jednego budynku, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza.
  Zjazd indywidualny - określony przez zarządcę drogi jako zjazd do jednego lub kilku budynków użytkowanych indywidualnie.
  Zjazd z drogi wewnętrznej należy uzgodnić z właścicielem lub zarządcą terenu, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa droga.
 5. Tryb odwoławczy:
  • od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie
  • odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
 6. Wniosek wraz z załącznikami złożyć można:
  • w Kancelarii MZDiT w Częstochowie
  • listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa

Więcej informacji można uzyskać  pod numerem tel. 34 366 43 05 wew. 122 lub wew. 121

 

ZAŁĄCZNIKI:

docWNIOSEK

pdfWNIOSEK

 

 

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024