Ogłoszenia
Monika Piątek

Monika Piątek

loga

We wtorkowe południe odbyła się wizytacja jednej z realizowanych inwestycji – budowy odwodnienia dzielnicy Grabówka w Częstochowie. Spotkanie z udziałem prezydenta Miasta, Krzysztofa Matyjaszczyka, dyrektora MZDiT, Piotra Kurkowskiego, przedstawicieli UM, wykonawców i dziennikarzy miało charakter sprawdzenia w terenie aktualnego stanu robót i poznania specyfiki zadania. Wizja w terenie rozpoczęła się od przybliżenia zaawansowania prac przy budowie zbiornika o powierzchni ok. 1 ha. Następnie grupa przeszła wzdłuż budowanej drogi do zbiornika, która jednocześnie będzie elementem zupełnie nowej infrastruktury drogowej dla dzielnicy i alternatywą dla mocno obciążonych dotąd ulic przyległych. Przewodnikami po terenie budowy byli nadzorujący zadanie przedstawiciele MZDiT, inżynier kontraktu i kierownik budowy. Wizytacja była też dobrą okazją do przypomnienia równolegle trwających prac odwodnieniowych w dzielnicy Kiedrzyn oraz przedstawienia opinii publicznej planów dotyczących realizacji odwodnienia i wybudowania potrzebnej infrastruktury w dzielnicy Północ. – Dzięki realizowanym i planowanym do realizacji inwestycjom, które zostały wymienione, tysiące mieszkańców miasta żyjących dotąd na terenach pozbawionych odwodnienia zyska zupełnie nową infrastrukturę, również drogową. Wpłynie to na poprawę warunków ich funkcjonowania. A nam otwiera możliwość dalszego inwestowania np. w budowę dróg, w które dotąd nie mogliśmy skutecznie ingerować ze względu na brak odwodnienia – podkreślił podczas spotkania prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.

 Prace związane z budową odwodnienia w dzielnicy Grabówka są bardzo mocno zaawansowane (planowany termin zakończenia to lato 2018 roku). Dodatkowo powstały znaczne oszczędności poprzetargowe. Miasto wystąpiło z prośbą o zagospodarowanie tych oszczędności i otrzymało zgodę. MZDiT chce rozszerzyć zakres budowy (m.in. o budowę kanałów deszczowych i częściową przebudowę w ulicach: św. Pawła, Odrodzenia, Pawiej, Irysowej i Dawnej). Obecny wykonawca zadeklarował, że jest gotów wykonać zwiększony zakres prac. Aktualnie finalizowane są formalności związane z rozszerzeniem zakresu budowy.

 

 Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie obejmuje między innymi:

 — budowę kolektorów kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1356m

— budowę zbiornika retencyjnego;

— budowę drogi technicznej do zbiornika wraz z oświetleniem o łącznej długości 1,2 km (blisko kilometr asfaltowy, a sam dojazd do zbiornika to droga utwardzona)

— przebudowę istniejącego uzbrojenia.

 Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 Wykonawca:

 KONSORCJUM: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J. + INSTBUD Sp. z o.o.

 Kwota zadania: 24 551 328,15

 Wartość dofinansowanego projektu: 13 535 450,11

 Finał prac budowlanych przewidywany jest latem tego roku.

 Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn

 Budowa odwodnienia dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie na odcinku wzdłuż ul. Zakopiańskiej do przepustu pod ul. Sejmową i od przepustu do ul. Sucharskiego i Ludowej.

 Zakres inwestycji obejmuje między innymi:

 — budowa rowu otwartego o dł.110,7m

— budowa zbiornika chłonno – odparowującego o powierzchni (mierzonej po górze skarpy) ok. 0,96ha;

— budowa kolektora deszczowego – rowu otwartego od zbiornika do ul. Sejmowej o długości 576,032m;

— budowa kolektora deszczowego – kanału zamkniętego od ul. Sejmowej do ul. Ludowej wraz z układem podczyszczania

— wykonanie przepięcia istniejącego wpustu w ul. Sejmowej;

— przebudowa wodociągu z przyłączami;

— przebudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami;

— przebudowa i zabezpieczenie istniejących przyłączy energetycznych;

— budowa dróg technologicznych o nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego

 Wykonawca:

 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki

 Koszty – blisko 25,5 mln zł

 Dofinansowanie 21,18 mln zł (środki UE z analogicznego do Grabówki programu operacyjnego)

 Zadanie jest planowane na 2 lata 2018-2019, ale wykonawca planuje wcześniejsze zakończenie realizacji prac.

 Planowane odwodnienie dzielnicy Północ

 Dodatkowo Miasto będzie się ubiegać w kolejnym naborze o pieniądze z NFOŚiGW na budowę odwodnienia w dzielnicy Północ w rejonie ulicy św. Brata Alberta. Powstanie tam odwodnienie ulicy św. Brata Alberta, w ulicach Hiacyntowej i Lawendowej oraz dwa zbiorniki chłonno odparowujące na końcu tych ulic na granicy miasta. Będzie do podstawą do odwodnienia pozostałej części tej dzielnicy dla ulic po południowo-wschodniej stronie ulicy św. Brata Alberta. Przygotowywane sa stosowne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dotację.

 Bezpośrednim celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych w dzielnicy Północ w Częstochowie, a co za tym idzie zapobieganie zalewaniu okolicznych terenów. Tym samym inwestycja ma na celu wzmocnienie odporności miasta Częstochowy na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom. Inwestycja ma na celu zwiększenia ilości retencjonowanej wody przy wykorzystaniu metod naturalnych i obniżenia ryzyka powodziowego.

 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (roboty budowlane, inżynier kontraktu, promocja) :

 Całkowita wartość zadania: 22 659 334,99 zł

 Koszty kwalifikowane: 12 479 580,88 zł

 Koszty niekwalifikowane: 10 079 754,11 zł

 

piątek, 11 maj 2018 07:25

UMOWA NA PRZEBUDOWĘ DK-46 PODPISANA

W ramach przebudowy ponad 7-kilometrowego odcinka DK-46 w Częstochowie, powstanie 1,7 km nowego połączenia, które komunikacyjnie odciąży południowo-zachodnią część centrum miasta. Inwestycja to ważny etap modernizacji miejskiego układu drogowego i połączenia go z węzłami budowanej obwodnicy autostrady A1. Wartość umowy na projekt i wykonanie to blisko 98 mln zł.    

Podpisanie umowy było możliwe dzięki zakończeniu wszystkich procedur odwoławczych związanych z rozstrzygnięciem przetargu, którego wynik ogłoszono w listopadzie ubiegłego roku. Wcześniej miasto zdobyło na inwestycję środki europejskie w konkursie rozpisanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania: zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich  leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego (podpisanie umowy w Centrum Unijnych Projektów Transportowych odbyło się w lutym 2017 r.).

- Udało się nam zdobyć unijne środki na wszystkie trzy zgłoszone przez nas, kluczowe zadania drogowe: zakończoną już przebudowę DW 908, przebudowę DK-46 - wylotu na Opole i Wrocław oraz przebudowę DK-1 – podkreśla prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.– Ich finalizacja zapewni lepsze połączenie z trzema częstochowskimi węzłami autostradowymi, poprawi bezpieczeństwo, przepustowość i komfort poruszania się po mieście.   

Jak podkreśla dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu Piotr Kurkowski dzięki przebudowie DK-46, a zwłaszcza powstaniu nowego odcinka do ul. Pułaskiego, tranzyt będzie omijał dzielnicę Podjasnogórską. Inwestycja ma też znaczenie dla rowerzystów, bo wzdłuż całej drogi wiodła będzie ścieżka rowerowa, przyniesie również dodatkową korzyść dla mieszkańców Kawodrzy i Gnaszyna, bo przy okazji przebudowy drogi powstanie duży kolektor deszczowy, który w perspektywie pozwoli odwodnić wszystkie przyległe ulice.

Projekt, a następnie roboty budowlane obejmą odcinek DK-46 od zachodniej granicy miasta do włączenia w ulicę Pułaskiego – w sumie 7,2 km drogi (w tym ponad 1,7 km nowego odcinka). To największa inwestycja drogowa w tej części miasta od kilku dekad.

Koncepcje przebudowy drogi na odcinku Główna-Przejazdowa były konsultowane – jeszcze w 2015 r. – z mieszkańcami, którzy wybrali wariant jezdni o trzech pasach ruchu, gdzie pas środkowy ma służyć dla lewoskrętu do przyległych posesji. Nowy fragment DK-46, prowadzony wzdłuż torów, od ul. św. Jadwigi do włączenia w ul. Pułaskiego ma mieć po dwa pasy ruchu w każdą stronę.

W ramach zadania przebudowane bądź wybudowane zostaną główne skrzyżowania, infrastruktura podziemna i naziemna (m.in. odwodnienie, oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe, elementy Inteligentnego Systemu Transportu oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego).
Przebudowa DK-46 wpisuje się w program Lepsza Komunikacja w Częstochowie.

Zgodnie z umową całość prac ma zakończyć się w październiku 2020 r., choć z uwagi na przedłużenie – z niezależnych od miasta i wykonawcy przyczyn – procedury przetargowej, możliwe jest przesunięcie terminu finalizacji zamówienia o kilka miesięcy. Realizacją inwestycji zajmie się konsorcjum firm Drog-Bud, Bitum i Nowak-Mosty.

Umowa na realizację rozbudowy DK-46 – ulic Głównej i Przejazdowej wraz z budową nowej drogi - obejścia ul. św. Barbary do ul. Pułaskiego została podpisana 10 maja w Urzędzie Miasta Częstochowy przez przedstawicieli Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu – dyrektora Piotra Kurkowskiego i zastępcę dyrektora Emilię Trzepizur oraz lidera konsorcjum: prezesa Drog-Budu Zdzisława Nowaka i wiceprezesa Tomasza Kędziora.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie poprzez szereg równoległych działań z zakresu bieżącego utrzymania podejmowanych tej wiosny na terenie miasta - stawia sobie za cel ciągłe podwyższanie poziomu komfortu i bezpieczeństwa podróżowania oraz estetyki miasta. Zintegrowane między poszczególnymi, merytorycznymi wydziałami MZDiT działania mają i będą miały swoje rożne oblicza w bieżącym sezonie. Częstochowianie i goście naszego miasta na pewno zauważą wspomnianą pracę. Całość wymienionych aktywności można podzielić na pięć głównych modułów:

  • Odtwarzanie oznakowania poziomego – realizowane na terenie całego miasta (linie, przejścia dla pieszych, oznakowania skrzyżowań itp.), proces rozpoczął się w kwietniu i potrwa do połowy czerwca. Odtworzeniu poddawane jest większość z ok. 90 tys. metrów kwadratowych powierzchni oznakowania poziomego, które mamy w mieście (pod tekstem zdjęcie odtworzonego oznakowania).
  • Remonty cząstkowe nawierzchni ulic– realizowane na terenie całego miasta od kilku tygodni, proces potrwa do końca sezonu budowlanego (w załączniku zestawienie ulic, na których już zrealizowane zostały prace i te zaplanowane do interwencji w najbliższym czasie, lista będzie rozszerzana w miarę dodatkowych potrzeb i środków, którymi MZDiT będzie dysponować na ten cel).
  • Czyszczenie słupków sygnalizacji świetlnej i słupów oświetleniowych z dzikich reklam – pracownicy MZDiT z ekipy interwencyjnej na terenie całego miasta ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej użytkowanych skrzyżowań oczyszczają elementy sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego z dzikich reklam szpecących przestrzeń publiczną. Na odświeżone powierzchnie naklejone zostały informacje o zakazie plakatowania, apelujemy do mieszkańców o stosowanie się do tego pouczenia, bo to w naszym wspólnym interesie (pod tekstem zdjęcie oczyszczonego słupka z naklejką).
  • Czyszczenie i naprawy wiat przystankowych – rozpoczął się proces czyszczenia i napraw wszystkich 387 wiat przystankowych w Częstochowie (zarówno autobusowe jak i tramwajowe). Firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym zrealizuje w tym roku oprócz trwającego (przez kilkanaście najbliższych dni), jeszcze jeden cykl czyszczenia i napraw infrastruktury przystankowej jesienią tego roku. Ponadto przed szczytem pielgrzymkowych będą podejmowane działania interwencyjne w tym zakresie (pod tekstem zdjęcia z czyszczenia wiat).
  • Oczyszczanie nawierzchni ulic, placów, parkingów i przejść podziemnych– po zakończeniu pozimowych porządków, w ostatnich dniach rozpoczęła się realizacja oczyszczania dróg, placów, parkingów i przejść podziemnych pozostających w zarządzie MZDiT w ramach tzw. stałego utrzymania. Jest to element usługi w ramach umowy podpisanej w bieżącym roku z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Dzięki umowie Częstochowa ma zapewnione zimowe i letnie utrzymanie miasta wykonywane specjalistycznym sprzętem do 2020 roku. W porównaniu do roku ubiegłego w tym sezonie zostanie zwiększona częstotliwość letniego czyszczenia części ulic, placów, parkingów i przejść podziemnych. Większość prac wykonywana jest wieczorami i w porach nocnych.

Poniżej charakterystyka i zakres działania na przykładach:

- ulice – w stałym utrzymaniu pod względem oczyszczania pozostaje blisko 200 ulic na terenie Częstochowy, częstotliwość ich oczyszczania w sezonie wiosenno - letnim w zależności od rejonu miasta waha się od 1 do 12 cykli w miesiącu

- place – w stałym utrzymaniu pozostają place o łącznej powierzchni blisko 22 tys. m2, częstotliwość oczyszczania dla każdego placu to 12 cykli w miesiącu

- przejścia podziemne – w stałym utrzymaniu pozostają przejścia podziemne o łącznej powierzchni blisko 3 tys. m2, częstotliwość cyklu oczyszczania dla każdego w zależności od rejonu miasta waha się od 2 do 12 cykli w miesiącu

- parkingi – w stałym utrzymaniu pozostaje 37 parkingów na terenie całego miasta o łącznej powierzchni ponad 38 tys. m2, częstotliwość cyklu oczyszczania dla każdego w zależności od rejonu miasta waha się od 1 do 12 cykli w miesiącu.

Wszystkie powyższe działania są elementem Programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” realizowanego od kilku lat w naszym mieście

ZAŁĄCZNIKI:

docRemonty cząstkowe ulic wiosna 2018

Informujemy, że został dopuszczony do ruchu nowy odcinek DW 908 – przedłużenie al. Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej w Częstochowie. Tym samym kierowcy, piesi i rowerzyści mogą już pełnoprawnie korzystać z wybudowanej infrastruktury. Przypomnijmy, że wspomniany nowy fragmenty to część inwestycji obejmującej budowę i przebudowę DW 908 w Częstochowie na odcinku: al. Bohaterów Monte Cassino, ul. Dźbowska, ul. Powstańców Warszawy, ul. Gościnna do granic miasta. Oprócz nowej drogi, która dziś została dopuszczona do ruchu pozostały, przebudowany odcinek DW 908 w starym śladzie służy już mieszkańcom od kilku miesięcy.Inwestycja realizowana w ramach Programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” polegała na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej 908 (DW-908) o długości 1,85 km i przebudowie istniejącego odcinka na długości 4,78 km (łącznie 6,63 km). Roboty budowlane objęły pełną infrastrukturę podziemną i naziemną w zakresie wykonywanych branż budowlanych. Zakres zadania został ponadto rozszerzony o przebudowę skrzyżowania al. Bohaterów Monte Cassino z ul. Jagiellońską. Dzięki wykonaniu zadania stworzone zostało sprawne, płynne i bezpieczne połączenie sieci dróg krajowych i wojewódzkich, w tym połączenia tych dróg z budowaną autostradą A 1. To największa od lat inwestycja drogowa zrealizowana w częstochowskich dzielnicach Stradom i Dźbów. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności głównych szlaków drogowych województwa oraz odciąży drogi lokalne, przede wszystkim mocno eksploatowaną dotychczas ul. Sabinowską w Częstochowie.
Budowa rozpoczęła się w drugiej połowie 2016 roku, planowanym terminem zakończenia wszystkich prac było lato 2018 roku. W ostatnich tygodniach na nowym odcinku trwały prace wykończeniowe oraz realizacja procedur związanych z dopuszczeniem do ruchu.
Całość zadania pochłonęła 44,6 mln zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło ok. 80% tej kwoty (RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022