Wydrukuj tę stronę
czwartek, 13 czerwiec 2013 13:55

Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie - ul. Kordeckiego

1234

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
– REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY.

POPRAWA DOSTĘPU DO JASNEJ GÓRY – PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO OTOCZENIA JASNEJ GÓRY W CZĘSTOCHOWIE – UL. KORDECKIEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH RPO WSL 2007 - 2013

Informacje ogólne:

Dnia 6 sierpnia 2008 roku Miejski Zarząd Dróg zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Poprawa dostępu do Jasnej Góry – przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie – ul. Kordeckiego”. Oferty przetargowe należało złożyć w nieprzekraczalnym terminie nie później jednak niż do dnia 29 sierpnia 2008 roku w Sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg. Otwarcie kopert z ofertami nastąpiło tego samego dnia. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.Umowa została zawarta w Częstochowie dnia 12 września 2008 roku pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg a Konsorcjum Dromet sp z o.o. Drog – Bud sp. z o.o. oraz Mega Bruk.

Termin rozpoczęcia robót ustalono na 24 września 2008 roku.

 

Źródło finansowania:

Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Poprawa dostępu do Jasnej Góry – przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie – ul. Kordeckiego”. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

Dnia 10 marca 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego, podjął Uchwałę nr 531/248/III/2009 o wyborze projektów kwalifikujących się do dofinansowania oraz przyjęciu listy rezerwowej projektów złożonych w ramach konkursu.

Koszt całkowity inwestycji: 7 927 057 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania z UE: 3 300 372 zł

Środki budżetu miasta: 4 626 685 zł

 

Stan przed realizacją projektu:

Ulica Kordeckiego to jedna dwukierunkowa jezdnia o szerokości 6 m o przekroju ulicznym z obustronnymi chodnikami. Jezdnia posiadała konstrukcję bitumiczną na podbudowie z tłucznia kamiennego w bardzo złym stanie. Po obu stornach jezdni na niewielkim odcinku przebiega chodnik o konstrukcji z płyt betonowych. Ciąg pieszy od jezdnego oddzielony jest krawężnikami. Stan przed realizacją inwestycji charakteryzował się znacznym ubytkiem płyt chodnikowych, co powodowało zamianę utwardzonego ciągu pieszego az zniszczonymi lub brakującymi krawężnikami. Jezdnia charakteryzowała się występowaniem dużej ilości ubytków w nawierzchni.

 

Przedmiot projektu:

Inwestycja w trakcie realizacji. Przedmiotowa ulica usytuowana jest w ciągu drogi powiatowej po południowo – zachodniej stronie Klasztoru na Jasnej Górze. Od strony zachodniej łączy się z drogą krajową nr 46, od strony wschodniej poprzez ul. 7 Kamienic tworzy połączenie z centrum miasta, a przez ul. Popiełuszki z Aleją Jana Pawła II ( droga krajowa 46). Zakres inwestycji obejmuje odcinek ulicy Kordeckiego pomiędzy ulicami Św. Barbary i Św. Jadwigi oraz skrzyżowanie ulic Kordeckiego i Św. Kingi. Przedmiotowa inwestycja poprawi komunikację w celu stworzenia sprawnej sieci połączeń w pobliżu centrum miasta, umożliwiając efektywny przepływ ruchu kołowego oraz niezakłócony i szybki dostęp zarówno do miejsc kultu jak i do miejsc wakacyjnego wypoczynku.

 

Stan po realizacji inwestycji:

Po zakończeniu realizacji inwestycji osiągnięto następujące wskaźniki:

  • przebudowano drogę powiatową o długości 1,07 km
  • przebudowano jedno skrzyżowanie
  • powstało 47 punktów oświetleniowych
  • powstało 0,25 km nowego chodnika a 1,5 km zostało przebudowanych
  • przebudowano jezdnię, przebudowano ciągi pieszo jezdne, chodniki, zatoki autobusowe oraz zatoki postojowe
  • w zakresie urządzeń elektro - energetycznych wykonano przebudowę i zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych kolidujących z przebudową ul. Kordeckiego w Częstochowie
  • odwodnienie ulicy Kordeckiego na odcinku od ulicy Św. Jadwigi do ulicy Św. Barbary wykonane za pomocą wpustów ulicznych i przykanalików, włączonych do projektowanych i istniejących kanałów deszczowych.
  • w zakresie części gazociągowej przełożono istniejący gazociąg poza projektowaną jezdnię

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.region-silesia.pl

Data aktualizacji: 11.01.2010