Przegląd techniczny podłączenia do miejskiej kanalizacji deszczowej

W przypadku występowania z wnioskiem o dokonanie przeglądu technicznego podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej należy:

 1. Złożyć pisemnie do Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie wniosek o dokonanie przeglądu technicznego, który powinien zawierać:
  • dane osobowe, adres korespondencyjny oraz telefon kontaktowy właściciela/li lub użytkownika/ów nieruchomości, z terenu której są /będą/ odprowadzone wody opadowe do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
  • nazwę ulicy, nr działki, obręb
  • opis przeznaczenia nieruchomości np: budynek mieszkalny, budynek mieszkalny z częścią usługową, obsługa prowadzonej działalności gospodarczej, działka rekreacyjna itp.
  • podpis właściciela/li lub użytkownika/ów nieruchomości.
 2. Opłaty:
  • wniosek nie podlega opłacie skarbowej
 3. Termin i sposób załatwienia:
  • rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, po uprzednim umówieniu i dokonaniu wizji w terenie przez MZDiT celem potwierdzenia włączenia przyłącza kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
  • w czasie przeglądu technicznego należy przedłożyć do wglądu projekt budowlany przyłącza kanalizacji deszczowej uzgodniony w MZDiT w Częstochowie
  • w przypadku nowowybudowanego przyłącza kanalizacji deszczowej wizji i przeglądu technicznego w terenie dokonuje się na otwartym wykopie w obecności Wykonawcy
  • udokumentowanie przeglądu technicznego następuje przez podpisanie oświadczenia/protokołu w terenie w obecności wykonawcy
 4. Tryb odwoławczy:
  • w sprawie nie przysługuje stronie odwołanie
 5. Wniosek wraz z załącznikami złożyć można:
  • w Kancelarii MZDiT w Częstochowie -
  • listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa

Więcej informacji można uzyskać  pod numerem tel. 34 366 43 05 wew. 139

 

ZAŁĄCZNIKI:

docWNIOSEK

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024