Inwestycje w trakcie realizacji
poniedziałek, 17 czerwiec 2019 13:35

Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie

logo kiedrzy

W dniu 06.06.2019 r. Gmina Miasto Częstochowa podpisała umowę o dofinansowanie na realizacje zadania pn. „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie” nr POIS.02.01.00 -00-0004/18-00.

Zadanie finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska , w tym adaptacji do zmian klimatu, działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz  z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Poddziałanie 2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 21 575 116,39 zł.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 11 308 170,39 zł.
Dofinansowanie 9 611 944,83 zł.

Cel realizowanego zadania:

Bezpośrednim celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych w dzielnicy Północ w Częstochowie, a co za tym idzie zapobieganie zalewaniu okolicznych terenów. Tym samym inwestycja ma na celu wzmocnienie odporności miasta Częstochowy na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom. Inwestycja ma na celu zwiększenia ilości retencjonowanej wody przy wykorzystaniu metod naturalnych i obniżenia ryzyka powodziowego.

Zakres rzeczowy zadania:   

1) Budowa ul. Lawendowej w Częstochowie – w ramach tej części zadania zostanie wybudowany nowy układ drogowy (m.in. jezdnia asfaltowa, chodnik od strony południowej, zjazdy, przejście dla pieszych), kanalizacja deszczowa, sieć oświetlenia ulicznego, kanał technologiczny, przebudowa sieci elektroenergetycznych.

W pasie drogowym ul. Lawendowej zaprojektowano jezdnie o szerokości 5,00 m  i długości 217,33 m. Wzdłuż ulicy zaprojektowano zjazdy indywidualne i publiczne. Ruch pieszy prowadzony będzie jednostronnymi chodnikami o szerokości 2,0 m.  W celu ułatwienia pieszym przekroczenia jezdni na skrzyżowaniach zaprojektowano miejsca akumulacji pieszych wraz z obniżonym krawężnikiem do wysokości 0 cm.

Kanalizacja deszczowa – ma za zadanie przejęcie wód opadowych i roztopowych deszczowych z terenu objętego inwestycją i odprowadzanie ich do zbiornika chłonno  – odparowującego.

Oświetlenie ulicy – 8 szt słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi LED 43W.

Kanał technologiczny – w skład wchodzą studnie SKR – 1 wraz z kanalizacją pierwotną jednootworową, rurą światłowodową oraz mikrokanalizacją.

Przebudowa sieci elektroenergetycznych – kategoria niezbędna do wykonania tej części projektu.

2)  Budowa ul. Hiacyntowej w Częstochowie - w ramach tej części zadania zostanie wybudowany nowy układ drogowy (m.in. jezdnia asfaltowa, chodnik od strony południowej,  zjazdy, przejście dla pieszych, skrzyżowanie z ulicą podrzędną), kanalizacja deszczowa, sieć oświetlenia ulicznego, kanał technologiczny.

W pasie drogowym ul. Hiacyntowej zaprojektowano jezdnię asfaltową o szerokości 5,00 m, chodnik od strony południowej o szerokości 2,0 m, zaprojektowano  6 zjazdów, skrzyżowanie z ulicą podrzędną, dwa przejścia dla pieszych.

Kanalizacja deszczowa – zaprojektowano odwodnienie w całym ciągu ulicy w postaci kanalizacji deszczowej z przyłączami do posesji w obrębie pasa drogowego, zaprojektowano również otwarty zbiornik chłonno – odparowujący o głębokości całkowitej 2,2 m i pojemności czynnej 1188 m³.  Sieć oświetlenia ulicznego – budowa oświetlenia ulicznego.

Kanał technologiczny – zaprojektowano nowy kanał technologiczny wraz ze studniami.

3)  Rozbudowa ul. Św. Brata Alberta na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Makuszyńskiego w Częstochowie – projekt rozbudowy ul. Św. Brata Alberta obejmuje przebudowę ulicy wraz z przyłączami, oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego.

W pasie drogowym  ul. Św. Brata Alberta zaprojektowano jezdnię asfaltową  o szerokości 6,00 m z poszerzeniem jezdni na jednym z łuków, zaprojektowano obustronne opaski bezpieczeństwa, obustronne chodniki, dwukierunkowa droga rowerowa po południowo – wschodniej stronie jezdni o szerokości 2, 0 m  i nawierzchni asfaltowej, 73 zjazdy, zaprojektowano skrzyżowania trzywylotowe  z ulicami podrzędnymi, zaprojektowano skrzyżowania czterowylotowe  z ul. Makuszyńskiego i ul. Jemiołową, dwa przejścia dla pieszych, przejazd dla rowerzystów.
Kanalizacja deszczowa – zaprojektowano odwodnienie w całym ciągu ulicy w postaci kanalizacji deszczowej z przyłączami do posesji w obrębie pasa drogowego.

Sieć oświetlenia ulicznego – zaprojektowano budowę oświetlenia ulicznego, przebudowano odcinek linii napowietrznej nN oświetlenia drogowego.

Kanał technologiczny – zaprojektowano nowy kanał technologiczny wraz ze studniami.  

Wskaźniki produktu do osiągnięcia:
1)    1 379,80 m – długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej
2)    2 szt – liczba wybudowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (z wyłączeniem kanalizacji deszczowej)
3)    0,64 km2 – powierzchnia objęta systemem zagospodarowania wód opadowych

 

 

 

 

 

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024