Inwestycje zakończone
czwartek, 13 czerwiec 2013 15:39

Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. II Etap od ul. św. Brata Alberta do ul. Makuszyńskiego

1234

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
– REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY.

BUDOWA PÓŁNOCNEGO KORYTARZA W CZĘSTOCHOWIE.
ETAP II OD ULICY ŚW. BRATA ALBERTA DO ULICY MAKUSZYŃSKIEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH RPO WSL 2007 - 2013

 

Informacje ogólne:

W dniu 10 lipca 2012 r. zawarto pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg i Transportu w Częstochowie a firmą DROG-BUD Sp. z o.o. umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

 

Źródło finansowania:

Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego” w ramach konkursu do poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych, działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowych, priorytetu VII Transport.

W dniu 20 listopada 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie, która uwzględniała szacunkową wartość inwestycji.

29 marca 2013 r. podpisano aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie, w którym ujęto rzeczywistą wartość inwestycji, zgodną z podpisanymi umowami na roboty budowlane i inżyniera kontraktu.

Zgodnie z podpisanym aneksem:

  • całkowita wartość projektu wynosi 18 120 624,92 zł,
  • całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 18 045 215,33 zł,
  • kwota uzyskanego dofinansowania wynosi: 15 338 433,03 zł.

 

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa II etapu nowego korytarza komunikacyjnego miasta, stanowiący kluczowy element istniejącej infrastruktury drogowej na terenie miasta, w regionie i województwie. Etap II obejmuje budowę drogi o długości 1,55 km klasy G od ul św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego wraz z cała infrastrukturą podziemna i naziemną. Inwestycja uwzględnia również budowę ekranów akustycznych, kładki dla pieszych, przejścia podziemnego dla pieszych.

 

Akcja Bezpieczny i widoczny uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie:

 

Inwestycja zakończona.

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022