Projekt budowlany na odprowadzenie wód odpadowych

W przypadku występowania z wnioskiem o uzgodnienie projektu na odprowadzenie wód odpadowych należy:

 1. Złożyć pisemnie do Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód opadowych z terenu, który powinien zawierać:
  • dane osobowe, adres korespondencyjny oraz telefon kontaktowy właściciela/li lub użytkownika/ów nieruchomości, z terenu której projektuje się odprowadzenie/zagospodarowanie wód opadowych
  • nazwę ulicy, nr działki, obręb
  • opis przeznaczenia nieruchomości np: budynek mieszkalny, budynek mieszkalny z częścią usługową, obsługa prowadzonej działalności gospodarczej, działka rekreacyjna itp.
  • podpis właściciela/li lub użytkownika/ów nieruchomości.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  • w przypadku projektowania odprowadzenia wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej:
   • 2 egzemplarze kompletnego projektu budowlanego na wybudowanie przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej dla danej nieruchomości wraz z niezbędnymi warunkami i uzgodnieniami branżowymi
  • w przypadku zagospodarowania wód opadowych na terenie własnym nieruchomości :
   • dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych należy załączyć 2 egz. aktualnego planu zagospodarowania terenu posesji na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych wraz z zaprojektowanym zagospodarowaniem wód opadowych
   • dla budynków innych niż mieszkalne jednorodzinne (zespoły budynków, usługowe, handlowe, przemysłowe itp.) należy załączyć 2 egz. projektu zagospodarowania wód opadowych na terenie nieruchomości wykonanego na aktualnych mapach do celów projektowych zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania terenu posesji wraz niezbędnymi warunkami i uzgodnieniami branżowymi
  • w przypadku odprowadzania wód opadowych do gruntu należy uzyskać i załączyć do projektu decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym
 3. Opłaty:
  • wniosek nie podlega opłacie skarbowej
 4. Termin i sposób załatwienia:
  • rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów
  • uzgodnienie dokumentacji następuje przez zatwierdzenie projektu odwodnienia nieruchomości
 5. Tryb odwoławczy:
  • w sprawie nie przysługuje stronie odwołanie
 6. Wniosek wraz z załącznikami złożyć można:
  • w Kancelarii MZDiT w Częstochowie
  • listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 34 366 43 05 wew. 138

 

ZAŁĄCZNIKI:

docWNIOSEK

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024