Aktualne przetargi - ogłoszone

Z dniem 01.01.2021 postępowania o wartości przewyższającej 130 000,00 PLN umieszczane są na platformie Zamawiającego https://portal.smartpzp.pl/mzd

Bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej

czwartek, 31 grudzień 2020 12:55
    Ogłoszenie nr 777074-N-2020 z dnia 31.12.2020 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024