Zajęcie pasa drogowego - działalność handlowa

W przypadku występowania z wnioskiem o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia działalności handlowej, lokalizacji ogródka letniego lub innej działalności (na prawach wyłączności) należy:

1. Złożyć pisemnie do Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, który powinien zawierać:

 •  imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę inwestora
 • cel zajęcia pasa drogowego
 • lokalizację zajęcia pasa drogowego
 • powierzchnię zajęcia pasa drogowego
 • termin zajęcia pasa drogowego
 • dane generalnego wykonawcy oraz osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace ( kierownik budowy )-jeżeli jest wymagane
 • podpis inwestora lub pełnomocnika

2. Do wniosku należy dołączyć *:

 • projekt budowlany do wglądu
 • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 oraz profil podłużny we fragmencie dotyczącym zajmowanego pasa drogowego
 • decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie ( na podstawie art. 29 Prawa budowlanego ) zamiaru wykonania robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia go przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej
 • decyzję lokalizacyjną wydaną przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót lub informacja o sposobie zabezpieczenia robót jeśli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu
 • w przypadku prowadzenia prac etapami należy przedłożyć szczegółowy harmonogram robót
 • mapę sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 - 2 egzemplarze z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji
 • aranżację zwymiarowaną ogródka letniego uwzględniająca ogrodzenie, wejście, rozmieszczenie stolików, krzeseł, zieleni, oświetlenia, wzory proponowanych elementów wyposażenia (fotografie) lub katalogowe propozycje ogrodzenia, oświetlenia, gablot informacyjnych, stolików, krzeseł, ław, parasoli, markiz, itd. (dotyczy ogródka letniego)
 • pełnomocnictwo wydane zgodnie z art. 33 Kpa ( jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik ) wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na konto Urzędu Miasta Częstochowy w Banku Handlowym w Warszawie S.A. konto nr 12103019867261000000029020

  * Rodzaj załączników różny w zależności od planowanego zajęcia pasa drogowego oraz charakteru przedsięwzięcia.

3. Opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego:

Stacjonarne i mobilne stoiska handlowo–usługowe, wystawowe, ogródki sezonowe:

 • 2,50 zł - drogi krajowe
 • 2,00 zł - drogi wojewódzkie
 • 1,50 zł - drogi powiatowe
 • 1,00 zł - drogi gminne

Stoiska okolicznościowe i promocyjne:

 • 5,00 zł - drogi krajowe
 • 5,00 zł - drogi wojewódzkie
 • 4,00 zł - drogi powiatowe
 • 3,00 zł - drogi gminne

Wolnostojące automaty do sprzedaży i dystrybucji produktów i usług, urządzenia chłodnicze, bankomaty:

 • 6,00 zł - drogi krajowe
 • 6,00 zł - drogi wojewódzkie
 • 4,00 zł - drogi powiatowe
 • 4,00 zł - drogi gminne

Organizacja widowisk rozrywkowych (np. koncerty, cyrk itp.), umieszczanie tymczasowych urządzeń sportowo–rekreacyjnych (karuzele, huśtawki, strzelnice itp.): 

 • 1,00 zł - drogi krajowe
 • 1,00 zł - drogi wojewódzkie
 • 1,00 zł - drogi powiatowe
 • 1,00 zł - drogi gminne

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (szkło, plastik, papier):

 • 0,01 zł - drogi krajowe
 • 0,01zł - drogi wojewódzkie
 • 0,01zł - drogi powiatowe
 • 0,01zł - drogi gminne

Organizacja imprez charytatywnych:

 • 0,01 zł - drogi krajowe
 • 0,01zł - drogi wojewódzkie
 • 0,01zł - drogi powiatowe
 • 0,01zł - drogi gminne

Realizacja przedsięwzięć artystycznych promujących Gminę Miasto Częstochowa:

 • 0,01 zł - drogi krajowe
 • 0,01zł - drogi wojewódzkie
 • 0,01zł - drogi powiatowe
 • 0,01zł - drogi gminne

Zabezpieczenie (wygrodzenie) terenu w pasie drogowym zagrożonego wypadkiem, katastrofą budowlaną oraz odpadnięciem elementu lub części elementu obiektu budowlanego do czasu rozpoczęcia prac remontowych:

 • 4,00zł - drogi krajowe
 • 4,00zł - drogi wojewódzkie
 • 3,00zł - drogi powiatowe
 • 2,00zł - drogi gminne

W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej:

 • 0,20 zł - drogi krajowe
 • 0,20 zł - drogi wojewódzkie
 • 0,20 zł - drogi powiatowe
 • 0,20 zł - drogi gminne

Pozostałe niesklasyfikowane formy zajęcia pasa drogowego:
o    jezdnia do 50% szerokości:

 • 8,00 zł - drogi krajowe
 • 8,00 zł - drogi wojewódzkie
 • 6,00 zł - drogi powiatowe
 • 4,00 zł - drogi gminne

o    jezdnia powyżej 50% szerokości do całkowitego zamknięcia:

 • 10,00 zł - drogi krajowe
 • 10,00 zł - drogi wojewódzkie
 • 8,00 zł - drogi powiatowe
 • 6,00 zł - drogi gminne

Chodnik, plac, ciągi pieszojezdne, zatoka, ścieżka rowerowa pobocze-zieleniec, pasy dzielące, pozostałe elementy pasa drogowego:

 • 4,00 zł - drogi krajowe
 • 4,00 zł - drogi wojewódzkie
 • 3,00 zł - drogi powiatowe
 • 2,00 zł - drogi gminne

4. Opłaty pozostałe:

 • 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)

  Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy: Banku Handlowym w Warszawie S.A. konto nr 12103019867261000000029020

5. Termin i sposób załatwienia:

 • wniosek powinien być złożony co najmniej 30 dni przed planowanym terminem zajęcia pasa drogowego

6. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2020 poz. 470)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U.z 2016 poz. 1264)
 • Uchwała Rady Miasta Częstochowy nr 109/IX/2011 z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 182 z dnia 19 sierpnia 2011 r. – poz. 3414) zmieniona Uchwałą Rady Miasta Częstochowy nr 482//XXVI/2012 z dnia 26 września 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 16 listopada 2012 r. – poz. 4841) zmieniona Uchwałą Rady Miasta Częstochowy nr 394.XXX.2016 z dnia 27 października 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 07 listopada 2016 r. – poz. 5563) oraz zmienionej Uchwałą Rady Miasta Częstochowy nr 354.XXVII.2020 z dnia 26 marca 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. – poz. 2934)
 • Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2020 poz. 256)

7. Tryb odwoławczy:

 • od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie
 • odwołanie nie podlega opłacie skarbowej

8. Wniosek wraz z załącznikami złożyć można:

 • w Kancelarii MZDiT w Częstochowie
 • listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie,
  ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa

Więcej informacji można uzyskać  pod numerem tel. 34 366 43 05 wew.126 lub wew.127,128

 

ZAŁĄCZNIKI:

docWNIOSEK

pdfINFORMACJA

 

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024